N°253/19/AOO (publié le 15/11/2019)

رقم المناقصات

N°253/19/AOO (publié le 15/11/2019)

الموضوع

Fourniture des pièces de rechange pour les besoins des Services de la Navigation Aérienne

الإيداع المؤقت (DH)

(مصنوعة من أحد البنوك المغربية المعتمد)

Voir cahier des charges

التكلفة المقدرة للمنافع هي

Voir cahier des charges

التاريخ الأخير

09 ديسمبر 2019 10:00

تحميل

N°253/19/AOO